รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562***หมายเหตุ เมื่อกรอกใบสมัครเสร็จเรียบร้อย ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครและนำมาสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการสมัครดังต่อไปนี้

                                                       1. สำเนาใบ ปพ.1 / ป.05 /หนังสือรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้น ป.6/ม.3
                                                       2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 
                                                       3. ผลการประเมินระดับชาติ 
                                                    ณ.ห้องสมุด โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ตามเวลาที่กำหนดไว้ในใบสมัคร