รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี


ขั้นตอนการสมัคร

1. เตรียมเอกสาร รูปถ่าย รูปบัตรประชาชน รูปทะเบียนบ้าน

2. กรอกข้อมูลในเว็บไซต์ ตั้งแต่ 11-15 มีนาคม 2566* กรุณาใช้โปรแกรม Google chomes หรือ Firefox ในการสมัครเท่านั้น

** การแสดงผลปรับขนาดเท่ากับหน้าจอคอมพิวเตอร์


*** การตรวจสอบข้อมูลประมาณ 3 วัน ถัดจากวันกรอกข้อมูล